Судові справи  
Головна Про передачу Телепередачі Зворотній зв'язок Юридична консультація Глас народу
Консультація
Питання:
Я живу в державній квартирі. Нам припинили подачу холодної води, але навіть не попередили про це. Це таке неподобство, але ми не знаємо, що робити. Які я маю права згідно законодавства? Лопотько В.Н., м.Богуслав, Київська обл.

Відповідь:

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» комунальними послугами є - результат господарської дiяльностi, спрямованої на задоволення потреби фiзичної чи юридичної особи у забезпеченнi холодною та гарячою водою, водовiдведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових вiдходiв у порядку, встановленому законодавством. Згідно п.3 ст.16 Закону, комунальнi послуги надаються споживачу безперебiйно, за винятком часу перерв на: 1) проведення ремонтних i профiлактичних робiт виконавцем/виробником за графiком, погодженим з виконавчими органами мiсцевих рад або мiсцевими державними; 2) мiжопалювальний перiод для систем опалення, рiшення про початок та закiнчення якого приймається виконавчими органами вiдповiдних мiсцевих рад або місцевими державними адмiнiстрацiями виходячи з клiматичних умов; 3) лiквiдацiю наслiдкiв, пов'язаних з дiєю непереборної сили.
У разi застосування перерви в наданнi послуг виконавець/виробник зобов'язаний повiдомити через засоби масової iнформацiї про таку перерву споживача не пiзнiше нiж за 10 днiв (за винятком перерви, що виникла внаслiдок аварiї або дiї непереборної сили). У повiдомленнi необхiдно зазначити причину та строк перерви в наданнi вiдповiдних послуг. У разi перевищення нормативно встановлених термiнiв, за винятком настання форс-мажорних обставин, виконавець/виробник несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.
У разi порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та пiдписання акта-претензiї споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Акт-претензiя складається споживачем та представником виконавця i скрiплюється їхнiми пiдписами. У разi неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої вiдмови вiд пiдписання акта-претензiї вiн вважається дiйсним, якщо його пiдписали не менш як два споживачi. Акт-претензiя споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днiв вирiшує питання про перерахунок платежiв або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову вiдмову в задоволеннi його претензiй. Спори щодо задоволення претензiй споживачiв вирiшуються в судi. Споживач має право на досудове вирiшення спору шляхом задоволення пред'явленої претензiї.
У разi встановлення за результатами аналiзу факту погiршення нормованих показникiв якостi води, витрати споживача, якi вiн здiйснив при оплатi вартостi проведення аналiзу води, пiдлягають компенсацiї за рахунок виконавця/виробника.
Згідно ст.20, споживач має право: одержувати вчасно та вiдповiдної якостi житлово-комунальнi послуги згiдно iз законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг; одержувати в установленому законодавством порядку необхiдну iнформацiю про перелiк житлово-комунальних послуг, їх вартiсть, загальну вартiсть мiсячного платежу, структуру цiни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчi властивостi тощо; на вiдшкодування збиткiв, завданих його майну та/або примiщенню, шкоди, заподiяної його життю чи здоров'ю внаслiдок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг; на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недолiкiв у наданнi житлово-комунальних послуг; на зменшення розмiру плати за наданi послуги в разi їх ненадання або надання не в повному обсязi, зниження їх якостi в порядку, визначеному договором або законодавством; отримувати вiд виконавця компенсацiю в розмiрi, визначеному договором, рiшенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термiнiв на проведення аварiйно-вiдновлювальних робiт.

В разі порушення умов договору надання комунальних послуг, споживачі згідно ст. 3 Закону «Про захист прав споживачів» мають право на: державний захист своїх прав; звернення об'єднання в громадськi органiзацiї споживачiв (об'єднання споживачiв) або до суду та iнших уповноважених державних органiв за захистом порушених прав.
Создание и поддержка сайта - студия Web IT