Судові справи  
Головна Про передачу Телепередачі Зворотній зв'язок Юридична консультація Глас народу
Консультація
Питання:
Уважаемая редакция! Я с родителями живу в двухкомнатной квартире. Недавно мы получили письмо, что у нас большой долг за электроэнергию, что образовался еще с 2000 года. Там еще указано, что если мы не погасим эту сумму в течении месяца, они обратятся в суд. Что же делать? Вакуленко Антон

Відповідь:

Перiод, за який кредитор має право стягувати заборгованiсть (в тому числi за житлово-комунальнi послуги), визначається строком позовної давностi. Вiдповiдно до глави 19 Цивiльним кодексом України, який набрав чинностi з 01.01.2004, визначено, що позовна давнiсть - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивiльного права або iнтересу. Цивiльним кодексом, загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давнiсть), встановлюється в три роки.
Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом незалежно вiд закiнчення строку позовної давностi. Статтями 264 та 265 Цивiльного кодексу України визначено, що перебiг позовної давностi переривається вчиненням особою дiї, що свiдчить про визнання нею свого боргу або iншого обов'язку. Позовна давнiсть переривається у разi пред'явлення особою позову до одного iз кiлькох боржникiв, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. Пiсля переривання перебiг позовної давностi починається заново. Час, що минув до переривання перебiгу позовної давностi, до нового строку не зараховується. Залишення позову без розгляду не зупиняє перебiгу позовної давностi.
Вiдповiдно до статтi 267 Цивiльного кодексу України ( 435-15 ) сплив позовної давностi, про застосування якої заявлено стороною у спорi, є пiдставою для вiдмови у позовi, але заява про захист цивiльного права або iнтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно вiд спливу позовної давностi. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давностi, порушене право пiдлягає захисту.
Вiдповiдно до ст. 263 Цивiльного кодексу України перебiг позовної давностi зупиняється:
1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невiдворотна за даних умов подiя (непереборна сила);
2) у разi вiдстрочення виконання зобов'язання (мораторiй) на пiдставах, встановлених законом;
3) у разi зупинення дiї закону або iншого нормативно-правового акта, який регулює вiдповiднi вiдносини;
4) якщо позивач або вiдповiдач перебуває у складi Збройних Сил України або в iнших створених вiдповiдно до закону вiйськових формуваннях, що переведенi на воєнний стан.
У разi виникнення вищенаведених обставин перебiг позовної давностi зупиняється на весь час iснування цих обставин.
Вiд дня припинення обставин, що були пiдставою для зупинення перебiгу позовної давностi, перебiг позовної давностi продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Таким чином, у разi недосягнення згоди щодо порядку погашення боргiв за спожитi житлово-комунальнi послуги дане питання може бути вирiшено в судовому порядку та позовна давнiсть може бути застосована тiльки судом.
Списання боргiв з оплати за спожитi житлово-комунальнi послуги дiючим законодавством не передбачено.

Создание и поддержка сайта - студия Web IT