Судові справи  
Головна Про передачу Телепередачі Зворотній зв'язок Юридична консультація Глас народу
Консультація
Питання:
Я інвалід другої групи. Прошу, розкажіть, який закон регулює порядок призначення пенсій по інвалідності? Греськів О.П., Київ.

Відповідь:
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-IV (надалі Закон №1058) Право на отримання пенсiй та соцiальних послуг iз солiдарної системи мають: громадяни України, які застраховані згiдно iз цим Законом та досягли встановленого цим Законом пенсiйного вiку чи визнанi iнвалiдами в установленому законодавством порядку i мають необхiдний для призначення вiдповiдного виду пенсiї страховий стаж, а в разi смертi цих осiб - члени їхнiх сiмей, та iншi особи, передбаченi цим Законом. А згідно ст. 30 Закону №1058 Пенсiя по iнвалiдностi призначається в разi настання iнвалiдностi, що спричинила повну або часткову втрату працездатностi внаслiдок загального захворювання (в тому числi калiцтва, не пов'язаного з роботою, iнвалiдностi з дитинства) за наявностi страхового стажу. Цей вид пенсії призначається незалежно вiд того, коли настала iнвалiднiсть: у перiод роботи, до влаштування на роботу чи пiсля припинення роботи. Держава встановлює три групи інвалідності, які в свою чергу залежать від ступеня втрати працездатності. Причина, група, час настання iнвалiдностi, строк, на який встановлюється iнвалiднiсть, визначаються органом медико-соцiальної експертизи згiдно iз законодавством. Згідно Інструкції «Про встановлення груп інвалідності» затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.04.2004 р №183, підставою для встановлення 1 групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, обумовлені захворюванням, травмою або вродженим дефектом, які призводять до значного обмеження життєдіяльності людини, до нездатності самообслуговування. До другої групи інвалідності належать стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, обумовленні захворюванням, травмою або вродженим дефектом, які призводять до значного обмеження життєдіяльності людини (при збереженні здатності до самообслуговування), але не викликають необхідності в постійному догляді або допомоги. Друга група призначається інвалідам з дитинства. Інваліди 2 групи можуть виконувати ту чи іншу роботу в спеціально створених умовах. Інваліди 2 групи можуть виконувати не дозволені види роботи, у тому числі і висококваліфікованої, в будь-яких установах та на підприємствах різних форм власності. Основою для призначення 3 групи інвалідності є стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, обумовлені захворюванням, наслідком травм або вродженими дефектами, які призвели до помірного обмеження життєдіяльності, у тому числі, працездатності та викликали необхідність до соціальної допомоги та соціального захисту. Згідно ст. 32 Закону №1058, особи, визнанi iнвалiдами, мають право на пенсiю по iнвалiдностi за наявностi такого страхового стажу на час настання iнвалiдності: до досягнення особою 23 рокiв включно - 2 роки; вiд 24 рокiв до досягнення особою 26 рокiв включно - 3 роки; вiд 27 рокiв до досягнення особою 31 року включно - 4 роки; для осiб 32 рокiв i старших - 5 рокiв. Якщо iнвалiднiсть настала в перiод проходження строкової вiйськової служби, то пенсiя по iнвалiдностi призначається особi незалежно вiд наявностi страхового стажу. Ст. 33 Закону №1058, визначає, що пенсія по iнвалiдностi залежно вiд групи iнвалiдностi призначається в таких розмiрах: iнвалiдам I групи - 100 вiдсоткiв пенсiї за вiком; iнвалiдам II групи - 90 вiдсоткiв пенсiї за вiком; iнвалiдам III групи - 50 вiдсоткiв пенсiї за вiком. За наявностi у непрацюючих iнвалiдiв II i III груп - у чоловiкiв 25, а у жiнок - 20 рокiв страхового стажу за їх вибором пенсiя по iнвалiдностi призначається в розмiрi пенсiї за вiком.
Создание и поддержка сайта - студия Web IT