Судові справи  
Головна Про передачу Телепередачі Зворотній зв'язок Юридична консультація Глас народу
Консультація
Питання:
Шановна редакція «Судові справи з І.Годецьким»! Справа у тому, що адміністрація підприємства, на якому я працюю постійно вимагає від мене працювати понадурочно, за працівників. Які відсутні (хворіють, у відпусці та ін.). Скажіть будь ласка, чи має право роботодавець залучати мене до надурочної праці? Також скажіть, як компенсується робота у надурочний час?З повагою Бригинець Юлія.

Відповідь:

Згідно положень ст. 62 Кодексу законів про працю (КзпП) Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством i в частинi третiй цiєї статті. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочнi роботи тiльки у таких виняткових випадках:
1) при проведеннi робiт, необхiдних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихiйного лиха, виробничої аварiї i негайного усунення їх наслiдкiв;
2) при проведеннi громадсько необхiдних робiт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освiтленню, каналiзацiї, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподiваних обставин, якi порушують правильне їх функцiонування;
3) при необхiдностi закiнчити почату роботу, яка внаслiдок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технiчних умов виробництва не могла бути закiнчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелi державного чи громадського майна, а також у разi необхiдностi невiдкладного ремонту машин, верстатiв або iншого устаткування, коли несправнiсть їх викликає зупинення робiт для значної кiлькостi трудящих;
4) при необхiдностi виконання вантажно-розвантажувальних робiт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажiв у пунктах вiдправлення i призначення;
5) для продовження роботи при нез’явленні працiвника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходiв до замiни змiнника iншим працiвником.
У випадках залучення працівника до надурочних робіт, вони не повиннi перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днiв пiдряд i 120 годин на рiк. Власник або уповноважений ним орган повинен вести облiк надурочних робiт кожного працiвника.
Але згідно ст..63 КЗпП до надурочних робіт заборонено залучати:
1) вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дітей віком до трьох рокiв (стаття 176);
2) осiб, молодших вiсiмнадцяти рокiв;
3) працiвникiв, якi навчаються в загальноосвiтнiх школах i професiйно-технiчних училищах без вiдриву вiд виробництва, в днi занять.
Законодавством можуть бути передбаченi i iншi категорiї працiвникiв, що їх забороняється залучати до надурочних робiт.
Жiнки, якi мають дiтей вiком вiд трьох до чотирнадцяти рокiв або дитину-iнвалiда, можуть залучатись до надурочних робiт лише за їх згодою.
Залучення iнвалiдiв до надурочних робiт можливе лише за їх згодою i за умови, що це не суперечить медичним рекомендацiям.
Надурочну роботу слiд оплачувати вiдповiдно до ст. 106 КЗпП України. В разi пiдсумованого облiку робочого часу як надурочні оплачуються всi години, вiдпрацьованi понад установлений робочий час в облiковому перiодi, а саме: за почасової системи оплати працi робота в надурочний час оплачується в подвiйному розмiрi годинної ставки.
За вiдрядною системою оплати працi за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, оплата працi якого здiйснюється за погодинною системою, - за всi вiдпрацьованi надурочнi години.

Компенсацiя надурочних робiт шляхом надання вiдгулу не допускається.
Создание и поддержка сайта - студия Web IT