Судові справи  
Головна Про передачу Телепередачі Зворотній зв'язок Юридична консультація Глас народу
Консультація
Питання:
Может ли мой муж представлять мои интересы в суде. Если да, то как это правильно оформить? Марусина З.В., г. Полтава.

Відповідь:

Згідно ст. 237 Цивільного кодексу України,  представництвом є правовідношення,  в якому  одна  сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені,  а також особа,  уповноважена  на  ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. Представництво виникає на підставі договору,  закону, акта органу  юридичної  особи  та з інших підстав,  встановлених актами цивільного законодавства. Представник може бути уповноважений на вчинення  лише  тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.  Представник не може вчиняти правочин,  який відповідно  до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою,  яку він представляє.   Правочин,   вчинений   представником,   створює,   змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє.
Батьки  (усиновлювачі)  є  законними  представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Опікун  є  законним  представником  малолітньої  особи  та фізичної особи, визнаної недієздатною.
Представництво,   яке   грунтується   на   договорі,  може здійснюватися за довіреністю.      Представництво  за  довіреністю  може грунтуватися на акті органу юридичної особи.     Довіреністю  є  письмовий  документ,  що  видається однією особою іншій  особі  для  представництва  перед  третіми  особами. Довіреність  на  вчинення правочину представником може бути надана особою,  яку  представляють  (довірителем),  безпосередньо  третій особі. Форма   довіреності  повинна  відповідати  формі,  в  якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,  уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений,  вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк  довіреності,  виданої  в порядку передоручення,  не може перевищувати строку основної довіреності,  на  підставі  якої вона видана. Довіреність,  у  якій  не  вказана  дата  її  вчинення,  є нікчемною.

Представництво в суді по цивільних справах визначено Цивільним процесуальним кодексом України. Згідно ст. 38 ЦПК  сторона, третя особа, особа, яка  відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші  заінтересовані  особи  в  справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть  брати  участь  у  цивільній  справі особисто або через представника. Особиста  участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законом,  статутом чи положенням,  або їх представники. Державу представляють відповідні органи державної влади  в межах їх компетенції через свого представника.  

Представником у суді може бути (ст. 40 ЦПК) адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення  представництва в суді.  Одна  й та сама особа не може бути одночасно представником іншої сторони,  третіх осіб,  які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справі на другій стороні.
Создание и поддержка сайта - студия Web IT