Судові справи  
Головна Про передачу Телепередачі Зворотній зв'язок Юридична консультація Глас народу
Консультація
Питання:
Ми купили квартиру. Хочемо її застрахувати, але ніколи цього не робили. Скажіть будь ласка, на що варто звернути увагу при укладанні угоди страхування, щоб потім не вийшло, що трапилось одне, а ми застраховані від зовсім іншого. Андрюк Ірина, м.Київ.

Відповідь:

Згідно ст. 1 Закону України «Про страхування», страхування - це вид цивiльно-правових вiдносин щодо захисту майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб у разi настання певних подiй (страхових випадкiв), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондiв, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй) та доходiв вiд розмiщення коштiв цих фондiв. Страхування може бути двох видів: добровiльним або обов'язковим. Iснує 22 види добровiльного страхування, усi вони перелiченi у ст. 6 Закону.      Добровiльне страхування - це страхування, яке здiйснюється на основi договору мiж страхувальником i страховиком. Загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування визначаються Законом, правилами страхування, що встановлюються страховиком самостiйно вiдповiдно до вимог цього Закону, та договором страхування.
Договiр страхування укладається обов'язково в письмовiй формi та пiдписується уповноваженими представниками сторiн. Договір страхування може укладатись, шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката). В іншому випадку договір страхування важається нікчемним. Договiр страхування укладається вiдповiдно до правил страхування i повинен мiстити (ст. 16 Закону): назву документа; назву та адресу страховика; П.I.Б. або назву страхувальника та застрахованої особи (у разi особистого страхування), їх адреси та дати народження;  П.I.Б., дату народження або назву вигодонабувача (фiзичної або юридичної особи, якiй належить отримувати виплати страхового вiдшкодування за договором страхування) та його адресу; назву (бажано i декiлька характеристик) об'єкта страхування; розмiр страхової суми за договором страхування (якщо суми вiдрiзняються за кожним ризиком або встановлюються для декiлькох об'єктiв страхування, це необхiдно вказати); перелiк страхових випадкiв; розмiри страхових внескiв (платежiв, премiй) i строки їх сплати;  страховий тариф; строк дiї договору; порядок змiни i припинення дiї договору; умови здiйснення страхової виплати; причини вiдмови у страховiй виплатi; права та обов'язки сторiн i вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання умов договору; iншi умови за згодою сторiн; пiдписи сторiн.У договорi також повинне бути вказане покриття - тобто територiя дiї договору.  Об'єктами страхування при страхуваннi майна можуть бути (ст. 4 Закону): володiння, користування i розпорядження власним майном (майнове страхування);  вiдшкодування страхувальником заподiяної ним шкоди майну будь-якої особи (страхування вiдповiдальностi).
Згiдно iз Законом,  майно можна застрахувати вiд страхових ризикiв та випадкiв. Страховими ризиками, вiд яких може бути застраховане майно (крiм автотранспорту, який завжди страхується за окремими правилами), можуть бути: пожежа, стихiйнi лиха та удар блискавки; аварiя водопровiдної, каналiзацiйної або опалювальної системи, а також системи пожежогасiння; протиправнi дiї третiх осiб - крадiжки, хулiганство, ограбування, розбiй, якi визнаються такими згiдно iз законодавством при наявностi документiв та рiшень уповноважених державних органiв; падiння лiтаючих апаратiв, наїзд транспортних засобiв, мимовiльне падiння будь-яких предметiв.
Для страхування наземного (крiм залiзничного) транспорту iснує приблизно такий перелiк ризикiв: ДТП; незаконне заволодiння транспортним засобом (далi - ТЗ) у будь-якому мiсцi знаходження; крадiжки частин, деталей, приладiв i обладнання ТЗ унаслiдок протиправних дiй третiх осiб; стихiйне лихо, падiння дерев та iнших предметiв, напад тварин; пожежа чи самозаймання ТЗ, у тому числi викликаного коротким замиканням в електрообладнаннi ТЗ.

При виникненні спору з питань, пов’язаних з страхуванням, необхідно звертатися   до місцевого суду  з позовною заявою, до якої необхідно додати наступні документи:
1. Страхове свідоцтво про добровільне страхування.
2. Акт про пошкодження, знищення, руйнування, про нещасний випадок тощо.
3. Складений відповідачем розрахунок страхової винагороди.
4. Письмова відмова страхової компанії від сплати страхової винагороди.
5. Копії позовної заяви.
6. Квитанція про сплату судового збору і судових витрат.

Создание и поддержка сайта - студия Web IT